Một số thủ thuật Excel

Posted by

1.AutoFill

Cái này giúp mình điền nhanh thông tin nhanh như số thứ tự.
Bước 1: Nhập 2 giá trị đầu
Bước 2: Bôi đen 2 giá trị đó và kéo theo dấu +

2. Flash Fill

Bước 1: Nhập 1 giá trị làm chuẩn
Bước 2: Ctrl E

Cái này giúp điền nhanh những cái có format giống nhau. Ví dụ tạo Họ tên từ cột họtên

3. Transpose

Bước 1: Chọn ô dữ liệu
Bước 2: Vào View, chọn Freeze Panes

Trong trường hợp mình muốn chuyển cột thành dòng, dòng thành cột thì dùng cái này

4. Freeze Panes

Khi dữ liệu quá dài, nếu muốn cái tiêu đề chạy theo khi scroll để tiện theo dõi (cột hoặc dòng) thì dùng cái này

5. VLOOKUP

VLOOKUP là hàm quan trọng trong excel, sử dụng VLOOKUP khi bạn cần tìm mọi thứ trong bảng hoặc một phạm vi theo hàng. 

HLOOKUP thì ít dùng hơn.

Công thức: VLOOKUP(lookup value,table array,col index num, range lookup)

Trong đó: lookup value là giá trị tìm kiếm, table array là vùng tìm kiếm thường thêm F4 sau khi chọn để cố định vùng tìm kiếm này lại, col index num là cột trả về, range lookup thường để là 0.

Một trong những hạn chế của hàm VLOOKUP là kết quả trả về của hàm chỉ có thể là 1 cột nào đó nằm bên phải của cột đầu tiên trong bảng dò, cũng may là từ 2019 đã có hàm XLOOKUP ta có thể linh động trong tìm kiếm dữ liệu, đơn cử là ta có thể tìm kiếm từ dưới lên.

6. Quick Analytics Tool

Khi muốn phân tích nhanh số liệu có thể dùng cái này: Để chuột vào ô dữ liệu và Ctrl Q

Có khá nhiều lựa chọn như bảng, vẽ chart, tính sum, …

7. Insert File sao cho gọn

Bước 1: Vào Insert, chọn Option, Create from File
Bước 2: Display as icon, sau đó đổi icon và đổi Caption

8. Slicers: Dạng nâng cao của Filter

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu, vào INSERT, chọn Table
Bước 2: Vào INSERT, chọn Slicers, rồi chọn những cái cần Slicer

9. Scroll Bar để rút gọn danh sách

Nếu danh sách bạn dài, giả sử 30 records.

Giờ mình sẽ tạo một scroll bar bên cạnh để hiển thị 5 record một.

Bước 1: Tạo thanh Developer: File > Options > Customize Ribbon > Tích vào Developer
Bước 2: Developer > Insert > Scroll Bar
Bước 3: Setting các thông số

+ Page change: Là số record nhảy khi click vào giữa Scroll Bar

+ Maximum value: Số record trừ đi số Page change (30 trừ 5)

+ Cell link: đặt ở đâu cũng được, nhưng phải nhớ để dùng bước tiếp theo


Bước 4: Dùng hàm OFFSET(): =OFFSET(A3,$K$1,0)

cái đầu tiên là ô value đầu tiên của dữ liệu, tiếp là là cái Cell link ở bước 3. Sau đó kéo ngang dọc cho đủ 5 ô

Đây là File Excel chứa những Tricks trên, mọi người có thể tham khảo nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *